OBCHODNÍ PODMÍNKY – Květiny Sasanka účinné od 7.2.2014

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující písemně jinak.

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 • „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.kvetinysasanka.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
 • „E-shop“ znamená webovou stránku Prodávajícího – www.kvetinysasanka.cz, která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Prodávajícímu;
 • „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenu dle čl. 5.2.;
 • „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. ObčZ; je-li Kupující Spotřebitel, budou se aplikovat přiměřeně ustanovení § 1810 a násl ObčZ;
 • „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
 • „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument – Obchodní podmínky – Květiny Sasanka;
 • „Objednávka“ znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Prodávajícímu;
 • „ObčZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
 • „Prodávající“ znamená fyzickou osobu podnikající: Romana Kaiseršotová, se sídlem: Mezi domy 369/6, 142 00 Praha 4, provozovnou: Květinový atelier Sasanka, Náměstí Na Sádkách 701, 252 41 Dolní Břežany. IČ: 493 42 339, DIČ: CZ5652190060.
 • Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu);
 • „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 • „Zboží“ znamená zejména řezané, hrnkové, umělé a suché květiny, dárky a jiné věci.
 • „Příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která byla Kupujícím v Objednávce určena jako příjemce Zboží (není-li touto osobou Kupující).

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít na základě Objednávky učiněné:

 • prostřednictvím internetových stránek – www.kvetinysasanka.cz,
 • telefonicky na telefonním čísle +420603232827, nebo +420608150667.
 • e-mailem na emailovou adresu: kvetinysasanka@seznam.cz
 • písemně na adresu: Romana Kaiseršotová, Mezi domy 369/6, 142 00 Praha 4, a nebo
 • osobně v provozovně nacházející se na adrese: Květinový ateliér Sasanka, Náměstí Na Sádkách 701, 252 41 Dolní Břežany.

. 3.2. Objednávka je prostřednictvím internetových stránek www.kvetinysasanka.cz platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitostí uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím výše uvedených internetových stránek vhodným způsobem jako například písemně nebo emailem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím internetových stránek www.kvetinysasanka.cz se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1. Termín a místo dodání se řídí Objednávkou.
4.2. Prodávající má právo kontaktovat příjemce před doručením a ověřit si přítomnost Kupujícího či Příjemce na adrese uvedené v Objednávce.
4.3. Prodávající není odpovědný za pozdní dodání Zboží Kupujícímu či Příjemci z důvodů ležících na straně Kupujícího /nebo Příjemce. Za tyto důvody se považuje zejména provedení chybné Objednávky, nepřítomností Kupujícího či Příjemce na adrese uvedené v Objednávce jako adresa dodání Zboží, apod.
4.4. V případě nepřítomnosti Kupujícího či Příjemce na adrese uvedené v Objednávce jako adresa dodání Zboží může Prodávající zanechat Zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů), s čímž Kupující výslovně souhlasí. Pokud Prodávající nezanechá Zboží u náhradního příjemce, má právo zanechat Zboží na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude Kupujícího informovat o Zboží. Kupující se zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené se zanecháním Zboží na náhradním místě.
4.5. Nedojde-li k převzetí zásilky Kupujícím a/nebo Příjemcem, považuje se Zboží za doručené okamžikem, kdy bylo Zboží připraveno k předání na adrese uvedené v Objednávce.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak.
5.2. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.
5.2.1. Je-li Zboží dodáváno přímo Prodávajícím, bude ke Kupní ceně připočteno dopravné ve výši 150,– Kč v Praze, 250,– Kč okolí Prahy do 25 km. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
5.2.2. Je-li Zboží dodáváno kurýrní službou, bude ke Kupní ceně připočteno dopravné ve výši uvedené v Objednávce; .

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu či Příjemci a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.
6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO

7.1. Kupující je povinen před převzetím Zboží si jej řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží a/nebo okamžikem, kdy zboží převzal Příjemce a/nebo náhradní příjemce a/nebo kdy bylo Zboží připraveno převzetí a bylo pro nepřítomnost osoby Kupujícího či Příjemce uložena na místě k tomu určeném ze strany Prodávajícího. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

8.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode převzetí Zboží na základě uzavření Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy lze doručit osobně na adresu: Květinový ateliér Sasanka, Náměstí Na Sádkách 701, 252 41 Dolní Břežany, email: kvetinysasanka@seznam.cz, nebo poštou na adresu Romana Kaiseršotová, Mezi domy 369/6, 142 00 Praha 4.

8.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech stanovených ustanovením § 1810 ObčZ, zejména pak v případech:

 • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím.

8.3. Pokud odstoupení od Kupní smlouvy splňuje podmínky stanovené Obchodními podmínkami a ObčZ, je příslušná platba zaslána Kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště Kupujícího. Potřebné informace k zaslání platby Kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem splnění podmínek pro vrácení Zboží.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Prodávajícím shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího a účely informování o nových službách a produktech Prodávajícího a rozesílání reklamních materiálů Prodávajícího. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a jeho zaměstnancům, a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

9.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: kvetinysasanka@seznam.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu: kvetinysasanka@seznam.cz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTNANOVENÍ

10.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení Obchodních podmínek takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.